Bg slogan

บ้านพลอยเพลิน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ดังคำขวัญที่ว่า “ อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาการก้าวไกล” โรงเรียนจึงได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการสมองในแต่ละช่วงอายุ เป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล แม้สมองสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแต่การเติบโตเต็มศักยภาพจะอยู่ในโอกาสทองของเรียนรู้ (0-6 )ปี เท่านั้น Baan PloyPlearn Curriculum จึงเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเนื่องระยะเวลา 4-5 ปี เริ่มรับเด็กตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1  1.5 - 3 ปี โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ระยะฟูมฟัก ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 ( 1.5 - 3 ปี )

ช่วงที่ 2 ระยะออกเดิน ชั้นอนุบาล 2 – อนุบาล 3 (4 - 6 ปี)

Head apply