Baan PloyPlearn Curriculum (หลักสูตร)

หลักสูตรของโรงเรียนเป็น แนวเตรียมความพร้อม เน้นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ควบคู่ เรียนรู้วิชาการพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม คลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ใช้สมองทั้ง 2 ซีก อย่างสมดุล

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด คิดเป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 Banner 3L