Head about

Logo

VISION 

"อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาก้าวไกล"

     บ้านพลอยเพลินเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเด็กๆ ที่จะให้ความรู้ ความอบอุ่น พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ทักษะด้านต่างๆให้นักเรียนเติบโตสมวัย พร้อมก้าวสู่โลกกว้าง

PHILOSOPHY

สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์ตามวัย

รู้ทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

     ที่บ้านพลอยเพลินเรามุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เติบโตตามวัย เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างมีเหตุผลตามแนววิทยาศาสตร์ ก้าวทันโลก สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตสำนึก ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม อยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสงบ

   
Teacher Ploy

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
น.ส. พุทธพร วาณิชเสนี

  • ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท การศึกษาปฐมวัย ( USA )

  • ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา นักบริหาร และผู้จัดการศึกษาระดับสูงการศึกษาปฐมวัย

  • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย

  • อาจารย์พิเศษระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา

ผู้รับใบอนุญาต พล.อ.ต.หญิง ทรงพร วาณิชเสนี แพทย์ศาสตร์บัณฑิตวุฒิบัตรด้าน โสต ศอ นาสิก

 *** มีรถโรงเรียน บริการรับ - ส่ง *** 

Map big